Değerli dostlar, sanatseverler ve sanatçılar,

Aşağıdaki yönetmelik taslağı, çalışmalara klavuzluk edebilir umuduyla tarafımdan hazırlandı. Gündeme girip çıkmış çeşitli yönetmelik taslaklarından, İzmit Şehir Tiyatrosu’nda hazırladığımız Sayıştay onaylı yönetmelikten, konuya yakın meslekdaşlarımın görüşlerinden ve kendi deneyimlerinden yola çıktım.
Yeterince bilmediğim bazı cephelerde, özellikle de kadro ve bütçe konularında, mevcut örnekleri ve dayanakları, seçenekler halinde sıraladım. Yasal dayanak açısından tam emin olmadığım bazı noktalara soru işaretleri yerleştirdim. Doğru olanı seçmek için, hukukçu ve maliyeci dostlarımızın katkıları gerekecektir sanırım. Ben ilgili kanunların hepsini inceleyip öğreninceye kadar beklemektense; ödevleri paylaşmak daha sağlıklı olur diye düşündüm.

İncelenmek, irdelenmek, önerilerle beslenmek ve geliştirilmek üzere; bireysel ilişkilerle yürütülmeyen, herkese açık, alenî bir başlangıç yapmış olmayı istedim.

Bu yönetmelik taslağı, CHP Kültür ve Sanat Platformu’nun düzenlediği “CHP’nin Kültür Sanat Politikaları ve Yerel Yönetimler” sempozyumunda sunduğum bildirinin ekidir. Şöyle de diyebiliriz: Sempozyumda sunduğum bildiri, bu yönetmeliğin giriş bölümü, dibaçesi, gerekçesi, açıklamasıdır. İkisini bir arada değerlendirmek daha sağlıklı olur sanırım.

Verimli bir tartışmaya ve kimbilir belki de onu izleyecek somut girişimlere yol açabilirse, mutluluk duyacağım.

Yücel Erten / Kasım 2014

…… BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU YÖNETMELİK TASLAĞI 01

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- ………. (Büyükşehir) Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bir temel hak olarak Anayasanın güvence altına aldığı, sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak, bu katkıyı gerçekleştirmek için; yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaştırmak, Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına önderlik etmek, yerli ve yabancı tiyatrolar ile sanat kurum-kuruluşları ve sanatçılarla ortak projeler yürütmek, konularıyla ilgili festivallere, organizasyonlara katılmak, kurslar düzenlemek, gerektiğinde çeşitli yayınlar ve prodüksiyonlar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, ……………. (Büyükşehir) Belediyesi Şehir Tiyatrosunun amaç, kuruluş, görev, görev alma ve çalışma esaslarını düzenler.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik ……… Kanunu ile ……… Yönetmeliği dayanak alarak hazırlanmıştır.
(İncelediğim değişik yönetmeliklerde yasal dayanaklar çeşitli. Yürürlükleri konusunda bilgi sahibi olmadığım için, yararlanılabilir umuduyla üç seçeneği aşağıya sıralıyorum. Y. E.)
a) Bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b maddesi ile 07/05/1987 tarih ve 87/11782 sayılı Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
b) Bu Yönetmelik 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunun 6-A/f maddesi ile bu Kanunun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 25 inci maddesi ve 1580 sayılı Belediye Kanunun 15 inci maddesinin 59 uncu bendine göre hazırlanmıştır.
c) Bu yönetmelik 1580 sayılı yasanın 15/59, 9030 sayılı yasanın 6/f fıkrası ve 3030 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 25. maddesindeki hukuki dayanağa göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu yönetmelikte geçen
a) Şehir Tiyatrosu; ………. (Büyükşehir) Belediyesi Şehir Tiyatrosunu,
b) Belediye Başkanı; ……… (Büyükşehir) Belediye Başkanını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organlar
Kuruluş
Madde 5- ………. (Büyükşehir) Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Belediyeye bağlı (katma bütçe/özel bütçe) ile yönetilen ve sanatsal açıdan özerk bir sanat ve kültür kurumudur.
Bir Şehir Tiyatrosu en fazla iki sahnede, sınırlı bir çekirdek kadroyla çalışır. Üretim konuk sanatçılarla desteklenir. Gerektiğinde yönetim şekli ile kadro ve mekan imkanları aynı esaslar üzerine düzenlenerek, yine yerinden yönetilen yeni bir birim olmak kaydı ile, yeni tiyatrolar oluşturulabilir.
Madde 6- Şehir Tiyatrosu’nun amacına ulaşmak için yararlandığı yönetim organları ve hizmet bölümleri aşağıdaki gibidir.
A) Yönetim Organları:
1. Genel Sanat Yönetmeni
2. Yönetim Kurulu
3. Sahne Direktörlüğü
4. Sanat-Teknik Direktörlüğü
5. Sanat-İletişim Direktörlüğü
6. Tiyatro Müdürlüğü
7. Disiplin Kurulu

B) Hizmet Bölümleri
1. Sanatçılar: Genel Sanat Yönetmeni, kadrolu oyuncular, Sahne Direktörü, Sanat-Teknik Direktörü, Sanat-İletişim Direktörü
2. Konuk sanatçılar: Oyuncular, yönetmenler, sahne-giysi ve ışık tasarımcıları, müzik direktörleri, orkestra şefleri, müzisyenler, dansçılar, koreograflar, repetitörler, korepetitörler, reji asistanları, stajyerler ve ihtiyaç duyulacak alanlarda öğretici uzmanlar
3. Sanat uygulatıcıları: Oyunlar için gerekli sanatsal ve teknik çalışmalar ile üretimleri gerçekleştiren; provalar, temsiller ve turneler sırasında oyunların sağlıklı biçimde yürümesinde yardımcı olan; tanıtım, iletişim ve arşivleme alanlarında hizmet veren elemanlar.
4. Memurlar ve Hizmetliler

Yönetim Organları:
Genel Sanat Yönetmeni
Madde 7- Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, üniversite ve konservatuvarların tiyatro bölümlerinde en az 4 yıl süreli lisans eğitimini tamamlamış, tiyatroculuğu öteden beri meslek olarak sürdürmüş, bu alandaki birikim ve deneyimi ile yurt çapında kendini kanıtlamış oyuncu ya da rejisörler arasından olmak üzere, seçilerek atanır.
Seçme süreci, Genel Sanat Yönetmeni’nde aranan şartların 3 ay önceden Başkanlıkça ilanen duyurulmasıyla başlar. Bu duyuruda adayların 4 yıllık somut bir projelendirme ile başvurmaları istenir. Adayların projelerinde genel anlamda 4 yıllık hedefler, repertuvar perspektifleri, 4 yıl içinde ihtiyaç duyacakları konuk sanatçı ve teknik eleman sayılarını somut olarak belirtmeleri istenir. Başvuranların projeleri, davet üzerine toplanacak bağımsız bir uzmanlar kurulunun değerlendirmesine sunulur. Genel Sanat Yönetmeni, bu kurulun değerlendirmesinden süzülen 3 aday arasından; 4 yıllık bir süreli sözleşme ile Belediye Başkanınca atanır.
Belediye Başkanı uygun gördüğü takdirde değerlendirme kurulunun görevini Şehir Tiyatrosunun Yönetim Kuruluna aktarabilir.
4 yılın sonunda, sözleşme Belediye Başkanı tarafından ikinci bir 4 yıllık bir süre için yenilenebilir.
Genel Sanat Yönetmeni ile yapılacak sözleşme, görev süresince kurumun sanatsal özerkliği koruma altına alır; geçerli bir gerekçe olmadan görevine son verilmesi olasılığına karşı uygun bir tazminat maddesi içerir.
Bu göreve vekaleten atanacak olanlarda da aynı şartlar aranır.
Genel Sanat Yönetmeni, Şehir Tiyatrosunun bütün sanat üretimini ve çalışmalarını düzenlemek, sanat disiplinini sağlamak, sanatçıların hizmet sicillerini tutmakla yükümlüdür. Gerekli görürse yeteri kadar yardımcı seçebilir.
Genel Sanat Yönetmeni, yıllık oyun repertuvarına alınmasını uygun bulduğu oyunları, görevlendirilecek konuk sanatçıları ve sanatsal takvimi Yönetim Kuruluna önerir. Yönetim Kurulunun kararı ve Belediye Başkanının onayı ile Şehir Tiyatrosunun uygun düzeydeki şenlik ve benzeri sanat gösterilerine katılmasını, bu tür şenliklerin düzenlenmesini, yurtiçi ve yurtdışı turneler yapılmasını organize eder.

Yönetim Kurulunun oluşumu
Madde 8- Yönetim Kurulu;
a) Genel Sanat Yönetmeni,
b) Büyükşehir Belediye Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı,
c) Tiyatro Müdürü,
d) Sahne Direktörü,
e) Sanat İletişim Direktörü,
f) Sanat-Teknik Direktörü,
g) En az 5 yıllık deneyimi olan sanatçı 2 üye,
h) Sanatçıların kendi aralarından seçecekleri 1 üye,
olmak üzere 9 kişiden oluşur.
Sanatçı üyeler Genel Sanat Yönetmenince gösterilecek bir misli aday içinden, Belediye Başkanınca 2 yıl için atanırlar. Yönetim Kurulu Mayıs ayı içerisinde oluşturulur. Haziran ayı başında göreve başlar. Yeni atamalar yapılıncaya kadar eski üyelerin görevi devam eder. Boşalan üyeliğe gelen öncekinin süresini tamamlar. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Aynı üye arka arkaya 3 dönemden fazla seçilemez.

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları
Madde 9- Yönetim Kurulu en geç 15 günde bir toplanır. Olağan toplantılar dışında Yönetim Kurulu Başkanı, Kültür Komisyonu Başkanı, Müdür, Sanatçı üyelerden en az ikisi her zaman olağanüstü toplantı çağrısı yapabilirler. Yaz aylarının toplantı düzeni, kapanış kararında özel takvime bağlanır. Toplantıların gizliliği esastır. Özel durumlarda ilgililer oturuma çağrılabilirler.
Genel Sanat Yönetmeni, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Genel Sanat Yönetmeninin mazereti nedeniyle kurul toplantısına katılamaması halinde, Şehir Tiyatrosundaki hizmeti bakımından en kıdemli sanatçı üye başkanlık görevini üstlenir.
Kurul gündemindeki her konu görüşüldükten sonra karara bağlanıp oylanmadıkça diğerine geçilmez. Her üyenin tek oyu vardır. Kurul çoğunluk sağlandığında toplanabilir, eşitlik halinde Başkanın oyu çift oy sayılır. Alınan kararlar Belediye Başkanınca tasdik edilmiş olan karar defterine geçirilip üyelerce imzalanır ve dönem sonunda bu defterler yine Belediye Başkanınca kapatılarak zimmet karşılığında arşive teslim edilir. Kullanımdaki defter arşive teslim edilinceye kadar Sahne Direktörlüğünün zimmetinde bulunur.
Genel Sanat Yönetmeni, gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunun gizli oyla vereceği karar ve Belediye Başkanının onayı ile sanatçı üyeleri süresi dolmadan değiştirebilir. Öte yandan özürsüz olarak arka arkaya 3 oturuma, ya da 3 ay içinde 6 ayrı toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer. Bu üye Genel Sanat Yönetmeni ise istifa etmiş sayılır. Bu durum bir tutanakla saptanarak, Belediye Başkanının onayına sunulur.
Yönetim kurulunun görevleri
Madde 10- Şehir Tiyatrosunun yıllık sanat çalışmalarıyla ilgili bütçe önerisinin hazırlanması Yönetim Kurulunun görevidir. Tiyatro Müdürü, Kurulun hazırlayacağı bu bütçe ile kendisinin hazırlayacağı idari kısma ait bütçeyi birleştirerek Belediye Başkanlığına sunar. Bütçe uygulama aşamasında kanunların öngördüğü bütün aktarma işlemleri Yönetim Kurulunun bilgisi altında yapılır.
Şehir Tiyatrosunun bütün çalışmalarından Genel Sanat Yönetmeni ve Yönetim Kurulu sorumludur. Şehir Tiyatrosuna eser göndermek herkesin hakkıdır. Ancak oynanacak oyunlar dramaturgi raporları göz önüne alınarak Genel Sanat Yönetmeni tarafından saptanır ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konulur. Oynanacak eserlerden yarısının Türk tiyatro yazarlarına ait olmasına özen gösterilir.
Bir sonraki sezonun repertuvarı en geç Nisan ayı sonunda belirlenir ve bütçe çalışmaları Mayıs sonuna kadar gerçekleştirilir. Oyunların yönetmenlerini, görev dağılımını, konuk sanatçı ihtiyacını ve sanatsal takvimi Genel Sanat Yönetmeni belirler ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konulur.
Sanatçıların, stajyerlerin, sanat ve sahne uygulatıcılarının Şehir Tiyatrosuna alımı, puanlama, terfi ve ödüllendirilmeleri ve öteki yükümlülükleri ile yevmiyeli adayların ücretlerinin saptanmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesine, sözleşmelerin yenilenmesine, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olması şartı ile Yönetim Kurulu karar verir. Yukarıda sözü edilen personelin alınma ve çıkarılma kararları, Belediye Başkanının onayı ile geçerlilik kazanır.
Yönetim Kurulu yasalara uygun biçimde yerli ve yabancı sanatçı, uzman ve rejisör davet edebilir. Bunların ücretleri ile yolluk, konaklama ve iaşe giderlerini saptar.
Yurtdışına geçici görevle veya görgü ve bilgileri arttırmak üzere gidecekler ile burs verilmesi veya bu konularda yapılacak çağrılarda, yurtdışında kalış sürelerini ve gidecek olanları Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ile Yönetim Kurulu belirler. Belediye Başkanı’nın onayı ve gerekli yasal izinler alındıktan sonra uygulanır.

Sahne Direktörlüğü
Madde 11- Sahne Direktörü ve yardımcısı, Genel Sanat Yönetmeninin sanatçılar arasından göstereceği adaylar içinden Yönetim Kurulunca atanır.
Sahne Direktörlüğü, tiyatro hizmetinin ve sanat takviminin sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için sahneye ve diğer birimlere ilişkin ihtiyaçların sağlanmasından, sanatçı, sanat ve sahne uygulatıcıları ile çalışanların üretimdeki veriminin arttırılması için gereken önlemlerin alınmasından, puantaj çalışmalarına esas oluşturacak istatistiki bilgilerin toplanmasından ve yapım işlerinin koordinasyonundan Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Sahne Direktörlüğü, tiyatronun bütün bölümleri arasında bağlantıyı sağlamak ve teknik bölüm ile prova edilmekte olan yada oynanmakta olan oyunlardan gelen raporları, Sahne Amiri ve Salon Amirinden gelen raporları değerlendirerek gecikmesini engellemek, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda önlemleri aldıktan sonra kendi görüşünü de ekleyerek sıra numarası altında Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdür.
Ayrıca Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar ve raportörlüğünü yapar. Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.
Sanat Teknik Direktörlüğü
Madde 12- Sanat-Teknik Direktörlüğü; Sanat Teknik Direktörü, teknik müdür ve teknik şeflerden oluşur. Sanat Teknik Direktörü, Genel Sanat Yönetmeninin tasarımcılar arasından göstereceği adaylar içinden Yönetim Kurulunca atanır. Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve bütün teknik elemanların amiridir.
Sanat-Teknik Direktörü kendisine bağlı yapım atölyeleri ve teknik görevliler arasında iş bölümü yapar. Oyunların dekor, kostüm, aksesuvar, ışık, efekt ve benzer sorunlarını Yönetim Kurulunun istekleri doğrultusunda ve tiyatronun olanakları ölçüsünde çözümler.
Kendisine bağlı tüm teknik elemanları teknik müdür aracılığı ile denetler. Yıllık malzeme ve personel ihtiyaç listesini Yönetim Kuruluna iletir.

Sanat İletişim Direktörlüğü
Madde 13- Sanat İletişim Direktörü ve yardımcısı Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile sanatçılar veya dramaturglar arasından görevlendirilir.
Kurumun sanatsal politikasını göz önünde bulundurarak sanatsal üretimi destekleyici projeler üretilmesinden, sanat üretiminin ulusal ve uluslararası çerçeveye gereken biçimde yansımasının sağlanmasından, tiyatronun geleceğini oluşturmak adına sanatsal üretimin belgelenmesi ve korunmasından ayrıca bu işlevlerde diğer direktörlüklerle koordinasyonu sağlayarak gerekli organizasyonların yapılmasından Genel Sanat Yönetmenine karşı sorumludur. Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.
Sanat-İletişim Direktörlüğü, Dramaturgi, Kentsel İlişkiler, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, kitaplık, arşiv ve belgelik birimlerinden oluşur.

Tiyatro Müdürlüğü
Madde 14- Şehir Tiyatrosunun idari hizmetleri ilgili kanunlar uyarınca atanan bir müdür, gereği kadar şube müdürü, sayman, şefler, bilgisayar işletmenleri, memur ve hizmetliler eliyle yürütülür. Bu personelin kadroları her yıl Belediyenin Şehir Tiyatrosu bütçesinde belirlenir.

Tiyatro Müdürü
Madde 15- Müdür, idarecilik görevinde olumlu sicil almış olanlar arasından Belediye Başkanınca atanır. Kurumun ita amiri, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Tiyatro Müdürünün görev ve sorumlulukları
Madde 16- Tiyatro Müdürü Şehir Tiyatrosunu idare ve temsil eder, tiyatro ile belediye arasında ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlar.
Çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında yapılmasını sağlayarak, idari ve mali işlerin kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma programları ve bütçe esasları ilkelerine uygun biçimlerde yürütülmesini sağlar.
İdare bünyesindeki personelin sicillerini tutar.
Şehir Tiyatrosu yayınlarının …… (Büyükşehir) Belediyesi adına sahibidir.

Disiplin Kurulu
Madde 17- Disiplin Kurulu;
a)   Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı,
b)    Büyükşehir Belediyesi Hukukçusu,
c)    Belediye Başkanının belirleyeceği tiyatro deneyimi olan 1 sanatçı üye,
d)    Sanatçıların kendi aralarında gizli oyla seçeceği 1 sanatçı üye,
e)    Genel Sanat Yönetmeninin seçeceği 1 sanatçı üye,
olmak üzere 5 kişiden oluşur.
Sanatçı üyeler Genel Sanat Yönetmenince gösterilecek bir misli aday içinden, Belediye Başkanınca 2 yıl için atanırlar. Disiplin Kurulu Mayıs ayı içerisinde oluşturulur. Haziran ayı başında görev başlar. Yeni atamalar yapılıncaya kadar eski üyelerin görevi devam eder. Boşalan üyeliğe gelen, öncekinin süresini tamamlar. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları
Madde 18 – Kurul, her oturumda üyelerinden birini Disiplin Kurulu Başkanı olarak belirler. Disiplin Kurulunun olağan toplantısı gerektiğinde en geç 5 gün içinde Kurulun saptayacağı bir tarihte yapılabilir.
Belediye Başkanı, Genel Sanat Yönetmeni veya Kurul Başkanının yazılı isteği ile olağanüstü toplantı yapılabilir. Kurul çoğunluk sağlandığında toplanabilir, eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.
Disiplin Kurulunun bu yönetmelik ve sözleşmelerle saptanan disiplin cezalarına ilişkin verdiği kararlar kesindir. Uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları savunma alındıktan sonra Belediye Başkanı veya Genel Sanat Yönetmeni tarafından da verilebilir. Temelli çıkarma hakkında Disiplin Kurulu görüş bildirir. Bu cezaya karar verme yetkisi Belediyenin tabi olduğu Üst Disiplin Kuruluna aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Bölümleri
Hizmet bölümleri
Madde 19- Şehir Tiyatrosunun amacına ulaşmak için yararlandığı hizmet bölümleri aşağıdaki gibidir.
1) Sanatçılar ve stajyerler
2) Sahne Direktörlüğü
3) Sanat-Teknik Direktörlüğü
4) Sanat-İletişim Direktörlüğü
5) Sanat uygulatıcıları
6) Memurlar ve hizmetliler
Şehir Tiyatrosunda çalışabilmek için Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların aradığı bağlayıcı genel niteliklere sahip olmak şarttır. Ayrıca Şehir Tiyatrosunun çeşitli birimlerine alınacak sanatçı memurlar, sanat ve sahne uygulatıcılarında aşağıdaki maddelerde belirtilen özel nitelikler aranır.

Sanatçılar
Madde 20- Genel Sanat Yönetmeni, Sahne Direktörü, Sanat Teknik Direktörü, Sanat İletişim Direktörü ve kadrolu oyuncular sanatçılardır.
Genel Sanat Yönetmeni dışındakiler, üniversitelerin, konservatuvarların tiyatro bölümlerini bitirenler ile yurt dışında denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş okulları bitirenler arasından yetenek sınavı ve Yönetim Kurulu kararı ile alınabilir.
Yurt içinde ve yurt dışında oyunculuk alanında kendini kanıtlamış kişiler Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ve Yönetim Kurulunun oy birliği kararı ile sanatçı kadrosuna alınabilirler.
Ödenekli ve özel tiyatrolarda çalışan veya ayrılmış olan rejisörler, reji asistanları, oyuncular, yardımcı oyuncular, sahne-giysi ve ışık tasarımcıları, orkestra şefleri, müzik direktörleri, müzisyenler, dansçılar,  koreograflar, repetitörler, korrepetitörler ve uzmanlık gerektiren eğitmenler, oyunlardaki ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile geçici olarak konuk sanatçı statüsünde görevlendirilebilir.

Stajyerler
Madde 21- Stajyerlik süresi 2 yıldır. Stajyer sanatçılık süresini dolduranlar Yönetim Kurulunca yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde asli sanatçı kadrosuna Yönetim Kurulu kararı ve Belediye Başkanının onayı ile alınabilirler.
Çalışma süresi içinde Şehir Tiyatrosuna faydalı olamayacaklarına kanaat getirilenlerin süresi dolmadan da ilişkileri kesilebilir. Stajyerle yapılacak sözleşmede bu husus belirtilir.
Sanatçı kadrosuna giremeyenler Genel Sanat Yönetmeninin önerisi üzerine yevmiyeli oyuncu olarak ve geçici sözleşme ile çalıştırılabilirler.

Sanat Uygulatıcıları
Madde 22- Dramaturglar, teknik müdür, başışık uzmanı, sahne ışıkçıları, realizatörler, butafor heykeltraşlar, grafikerler, elektronik ve ses uzmanları, bilgisayar uzmanları, sahne amirleri, salon amirleri, kondüvitler, fotoğraf ve video teknisyenleri, basın-yayın ve halkla ilişkiler uzmanları, kitaplık ve arşiv görevlileri, suflörler, aksesuvarcılar, perukacılar, sahne kuaförleri, makyaj uzmanları, sahne terzileri, giydiriciler, şapkacılar-çiçekçiler, sahne kunduracıları, sahne makinistleri, sahne mekanikçileri, sahne demircileri, sahne marangozları, sahne boyacıları, sanat uygulatıcılarıdır.
Sanat uygulatıcıları, kadro imkanları ölçüsünde
a) Belediyenin diğer kuruluşlarındaki tercihan yüksek öğrenim görmüş elemanlar arasından, uzmanlıkları gözetilerek Yönetim Kurulu tarafından sınavla,
b) Yurt içinde ve yurt dışında alanlarında kendini kanıtlamış kişiler arasından Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ve Yönetim Kurulunun oy birliği kararı ile ilgili asli kadroya alınabilirler.
c) Alanlarında yüksek öğrenim görmüş elemanlar arasından, yetenek sınavı ve Yönetim Kurulu kararı ile stajyer olarak alınabilirler.
d) Prodüksiyon başına veya sezon başına olmak üzere, sözleşmeyle çalıştırılabilirler.

Memurlar ve Hizmetliler    
Madde 23- Şehir Tiyatrosu Müdürünün denetiminde çalışan müdür yardımcısı, sayman, tahakkuk memuru, satınalma memuru, gişe memurları, arşiv memuru, depo memuru, gerek görülecek diğer memurlar ile sekreterler, afişleme, bilet kontrol, yer gösterme, temizlik, ulaşım görevlisi, bekçi, kaloriferci ve benzeri hizmetliler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şehir Tiyatrosu Çalışma Düzeni
Çalışma düzeni
Madde 24- Şehir Tiyatrosu her yıl en geç 15 Ağustos’ta ön çalışmalara başlar ve perdelerini en geç Ekim ayının ilk yarısı içinde açar. Sanat yılının sonunu Yönetim Kurulu belirler, ancak bu tarih olağanüstü bir neden çıkmadıkça 31 Mayıs’tan önceye alınamaz. En geç Nisan ayı sonunda yaz oyunlarının ve gelecek sanat yılı çalışmalarının takvimi belirlenir ve ilan edilir.

Sözleşmenin Yenilenmesi
Madde 25- (Bu madde için gerekli yasal dayanak da madde 3’de öngörüldüğü üzere, seçenekli olabilir. Ben, 5441 sayılı yasaya gönderme yapan formülü seçiyorum. Y. E.) Her mali yıl başında Yönetim Kurulu kararı ve Belediye Başkanının onayı üzerine Şehir Tiyatrosu sanatçıları, stajyer sanatçıları, sanat ve sahne uygulatıcıları ile Tiyatro Müdürlüğü arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek geçici 13 ve 16 ncı maddeleri ile “Devlet Sanatçıları ve sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırı1masına Dair Esaslar”ın ilgili maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen sözleşmeler imzalanır.

Tiyatro dışı çalışmalar
Madde 26- Şehir Tiyatrosu Sanatçıları mesleklerinin onuruna uygun olmak ve tiyatrodaki görevlerini aksatmamak şartı ile Yönetim Kurulu’ndan izin alınarak kurum dışı sanatsal ve eğitsel çalışmalar yürütebilirler. Önceden belirlenmiş çalışma takviminde zorunlu değişiklik gerektiğinde, sanatçılar yeni takvime uymakla yükümlüdür.

Eğitim Çalışmaları
Madde 27- Şehir Tiyatrosu kendi yapısı içinde sürekli bir tiyatro okulu niteliği taşır. Genel Sanat Yönetmeni ve Yönetim Kurulunun denetimi altında personel için kurslar, konferanslar, seminerler ve tartışmalar düzenleyebilir.

Kültürel Çalışmalar
Madde 28- Şehir Tiyatrosu kendi yapıları içinde birer kültür evi niteliğini de taşır. Bu amaçla Genel Sanat Yönetmeni geleneksel Türk tiyatrosu, sinema, müzik, dans, plastik sanatlar gibi dallarda gösteriler, sergiler, konferanslar, açık oturumlar ve halkın eğitimine yönelik çalışmalar düzenlemek çeşitli kurum ya da kişilerin kültürel çalışmalarına olanak hazırlamak, tiyatroyu çevre halkının yaratıcılığına açık bir kültür evi olarak geliştirmekle yükümlüdür.

Turneler
Madde 29- Şehir Tiyatrosu, Yönetim Kurulu kararı ve Belediye Başkanı onayı ile ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla yurt içi ve yurt dışı turneler düzenleyebilir.

Jübile ve Özel Geceler
Madde 30- Yazılı istekleri üzerine tiyatro mesleğinde 30, 40 ya da 50 yıl çalışmış olan sanatçılar jübile, sanat ve sahne uygulatıcıları ile diğer sahne personeli özel gece yapabilirler. Bu jübile ve özel geceler için Yönetim Kurulu’nun izni, Belediye Başkanı’nın onayı gereklidir. Jübile yada özel geceler için ilgililerden tiyatro kirası, aydınlatma, ısıtma, dekor, kostüm, aksesuvar ve benzeri malzemelerin kullanımı karşılığı bir ücret alınmaz.

Telif Hakları
Madde 31- Şehir Tiyatroları’nda sahnelenecek eserlerin yazarları, çevirmenleri, uyarlayıcıları ve bestecilerinin telif hakları, yürürlükteki kanunlar ve Türkiye’nin bağlı olduğu uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca ödenir.
Telif haklarının sınırları her yıl Şehir Tiyatrosu Bütçe Kararnamesinde yer alacak bir madde ile belirlenir.
İdare, telif hakkı sahipleri ile bu sınırın üstünde özel anlaşma yapabilmek için Yönetim Kurulunun iznini ve Belediye Başkanının onayını almak zorundadır.

Disipline Aykırı Cezalar ve Davranışlar
Madde 32- Hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile bu Yönetmeliğin ve sözleşme hükümlerinin emrettiği görevi yerine getirmeyenlere Devlet Memurları Kanunun disipline ilişkin hükümleri saklı tutularak, tiyatro hizmetinin özelliği nedeni ile sözleşmelerinde yer alan yaptırımlar uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü Bütçesi
Müdürlüğün gelirleri
Madde 33- Müdürlüğün gelirleri aşağıdaki gibidir.
a- Belediye bütçesinden yapılacak yardımlar faslından sağlanan gelirler,  (???)
b- Oyunlardan elde edilecek bilet satışları,
c- Turne gelirleri,
d- Banka faizleri,
e- Salon kiraları,
f- Yapılacak hizmet karşılığı alınacak ücretler,
g- Sponsorluk gelirleri,
h- Tanıtım ürünleri gelirleri.

Müdürlüğün giderleri
Madde 34- Müdürlüğün giderleri aşağıdaki gibidir.
a- Personel giderleri,
b- Oyun sahnelenmesine ait her türlü giderler,
c- Salon ve sahne kiralaması giderleri,
d- Turne giderleri,
e- Dokümantasyon, enformasyon, yayın ve tanıtım için yapılan giderler,
f- Diğer hizmet malzemeleri ve alımları için yapılan giderler.

Saymanlık
Madde 35- Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün mali işleri ve muhasebe işlemleri Müdürlük Saymanlığı tarafından yürütülür.
Saymanın görev ve sorumlulukları
Madde 36- Müdürlüğün bütçesini hazırlayan, gelirlerini toplayan, giderlerini hak sahiplerine ödeyen ve bunlara bağlı bütün işlemleri yapan yetkili muhasebeci Müdürlüğün sorumlu saymanıdır.
Sayman, sorumlu muhasip olarak Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Şehir Tiyatrosunun mali yıl bütçesini hazırlar ve onaya sunar.
Söz konusu Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre her ayın sonunda gelir ve giderlere ait aylık cetvelleri ile eklerini takip eden ayın 15 ine kadar Belediye Encümeninde incelenip karar bağlanmak üzere Belediye Başkanına verir. Belediye Encümenince incelenip karara bağlanan aylık cetveller ve eki belgeleri ilgili mevzuat hükümlerince saklar.
Müdürlük bütçesi ödeneklerinden gerçekleşen verile emrine bağlanan giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılmasını sağlar.
Banka ve kasa hesabında bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapar.
Mali yıl sonunda belediye bütçe hesabı ve yönetim dönemi hesabının tabi olduğu usül ve esaslara göre bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi hesaplarını hazırlayarak Sayıştaya gönderir.
Sayman yapılan işlemlerden tahakkuk memuru ve ilgisine göre diğer memurlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Tahakkuk memurunun görev ve sorumlulukları
Madde 37- Tahakkuk memurluğu görevi yetki kademesinde Tiyatro Müdüründen sonra gelen yönetici tarafından yürütülür.
Tahakkuk memuru Müdürlükte yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirleri tahakkuk ettirir.
Giderlerin tahakkuk ettirilebilmesi için bütçede yeteri kadar ödenek bulunmasına, bütçedeki tertiplere uygun olmasına ve tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmamasına dikkat eder.
Tahakkuk belgelerine bağlanması gereken belgelerin Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun ve tamam olmasını sağlar.
Tahakkuk Memuru yapılan işlemlerden sayman ve ilgisine göre diğer memurlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Banka hesabından yapılacak ödemeler (???)
Madde 38- Şehir Tiyatrosu Müdürlüğüne ait banka hesabından yapılacak ödemeler Belediye Başkanlığınca onaylanan iki imzalı veya tek imzalı çeklerle veya talimatlarla yapılır.

Avans ve krediler (???)
Madde 39- İvedi ve iş hizmetinin gereği olarak yapılan müteferrik harcamalarda kullanılmak üzere avans veya kredi verilir. Verilen bu avansın usulüne göre harcanmış olan kısmına ait belgeler Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün 61 inci maddesi gereğince kapatılır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 40- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 41- ………… (Büyükşehir) Belediyesi Meclisinde kabul edilen ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 42- Bu Yönetmelik (Büyükşehir) Belediye Başkanı, Yönetim Kurulu, Genel Sanat Yönetmeni ve Tiyatro Müdürü tarafından yürütülür.

Taslak 01: Yücel Erten / Kasım 2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here