Şartname
1- Yarışmanın Amacı ve Konusu
Kadıköy Belediyesi; sanat ve kültür hayatına hizmetin bir kamu görevi olduğu anlayışından hareketle, çağdaş çok sesli Türk müziği alanında geniş dinleyici çevresinin benimseyebileceği yerel kaynaklardan beslenen, evrensel düzeyde müzik dilini kullanan bir müzik zevki ve yaratıcılığını ve dolayısıyla Türk kompozitörlerini teşvik ederek ülkemizin enstrumantal müzik repertuvarını zenginleştirmek amacıyla oda orkestrası için süit biçiminde beste yarışması açmıştır.

2- Yarışmaya Katılma Şartları
– Yarışmaya bu şartnamede belirtilen eser teslim tarihinde 36 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı besteciler katılabilir.
– Yarışmaya gönderilecek (katılacak) eserlerin başka yarışmalarda ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış (devredilmemiş) olması gerekir.
– Besteciler yarışmaya yalnız bir eserle katılabilirler.
– Seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

 3- Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Özellikler
– Eserler en çok yirmi beş kişilik oda orkestrası için düzenlenmelidir. Orkestranın yaylı kadrosunda altı birinci keman, dört ikinci keman, dört viyola, dört viyolonsel ve iki kontrbas; nefesli (üflemeli) kadrosunda ise bir flüt, bir obua, bir klarnet ve bir fagot olmalıdır. Bir kişinin çalabileceği vurmalı çalgı kullanılmalıdır.
– Eserlerin süresi 12-15 (on iki-on beş) dakika arasında olmalıdır.
– Kompozisyonun geleneksel müzik duyarlılığından çağrışımlar, esinlenmeler, makamsal müzik anlayışından yansımalar veya işlemelerle oluşan özgün bir eser olması beklenmektedir.

4- Eserlerin değerlendirmesinde eserin form anlayışı, armonik, ezgisel, tartımsal özellikleri, orkestrasyon yazısı, müzikal nitelikleri gözetilecektir.

5- 3. ve 4. maddedeki şartlara uymayan eserler seçici kurulca yarışma dışı bırakılır.

6- Seçici Kurul Üyeleri
(Soyadı alfabetik sırasıyla)Cihat Aşkın, Gürer Aykal, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Yalçın Tura, Hasan Uçarsu

7- Yarışmaya Katılacak Eserlerin Teslim Şartları
– Eser sahibi besteci, eserini özel bir zarfla (eser zarfı) verecek; ayrıca bir kimlik zarfı hazırlayacaktır. Eser zarfı ve kimlik zarfı tek bir KATILIM ZARFI içinde teslim edilecektir. Yarışmaya katılacak eserler en son 30 Aralık 2016 saat 17.00’ye kadar Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası (KBSO) Caferağa Mah. Bahariye Cad. No:29 34710 adresine ulaştırılmalıdır. Kargo veya posta ile gönderilmelidir. Elden teslim edilemez.
Katılımcılar eserlerinin bilgisayarla yazılmış notasını 8 nüsha fotokopisiyle dosyalanmış (spiralli) biçimde vermelidirler. 7 nüshası seçici üyeleri, bir nüshası ise KBSO belgeliği içindir. Nota yazısının bir adet bilgisayar formatında CD’si de idareye teslim edilecektir.
Zarflarda katılımcının adı yer almayacak, kimlik belirten herhangi bir işaret, ifade bulunmayacaktır. Zarflar altı harf veya sayı veya harf ve sayıdan oluşan RUMUZ ile teslim edilecektir. Rumuz 8 adet bilgisayar kopyalarında ilk sayfalarının sol üst köşesine ve CD üzerine görünür şekilde yazılacaktır. Zarflar kapalı olarak teslim edilecektir.
Kimlik zarfı içinde bestecinin adı soyadı, kısa özgeçmişi, nüfus cüzdanı fotokopisi; eserin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununa uygun sahipliğini kabul eden imzalı taahhütname, işbu şartnameyi bütün maddeleriyle kabul ettiğini belirten imzalı yazı; posta ve e-mail adresi; telefon numarası bulunmalıdır.

8- Seçici Kurulca Eserlerin Değerlendirilmesi

Birinci Aşama:Eserler, seçici kurul üyelerine gönderilecek ve ilk değerlendirme üyelerin kendi çalışmaları ile yapılacaktır. Kurul üyeleri işbu şartnamenin 3. ve 4. (üçüncü ve dördüncü) maddelerinde yer alan esaslara göre incelemelerini yapacaklardır. Üyeler, bu çalışmayı 25 Ocak 2017 tarihine kadar tamamlayacaktır.

İkinci Aşama:Seçici Kurul, 25 Ocak – 10 Şubat 2017 günleri arasında kurul üyeleri ve KBSO tarafından belirlenen tarihte Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda toplanır. Çalışma yöntemini ve jüri başkanını kendi belirler. Gönderilen eserlerden final aşaması için en çok altısını (6) derece sıralaması yapılmaksızın seçer. Kurul’un sekreterya hizmetleri Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası görevlilerince yerine getirilir.

Üçüncü Aşama: Final Konseri ve Ödüllerin Belirlenmesi:Finale kalan bu altı eser 6 Mart 2017 Pazartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda düzenlenecek özel konserde kamuoyu önünde icra edilir. Orkestrayı KBSO temin eder. Orkestra partilerinin çoğaltılması, hazırlanması ve konserin organizasyonu KBSO tarafından yapılır. Eserlerin derecelendirme ve ödül sıralaması bu konser sonunda seçici kurul tarafından belirlenir. Kimlik zarfları bu belirlemeden sonra açılır ve besteci isimleri tespit edilir. Seçici kurul ödüllerden bazılarını vermeyebilir veya ödül tutarları çerçevesinde kalmak şartıyla derecelendirmeleri ve ödüllerin paylaşımını düzenleyebilir. Seçici Kurul kararını, üyelerinin imzalayacağı bir tutanakla KBSO’ya teslim eder.

Final konseri kamuya açık ve giriş serbesttir. Konser sonrasında isteyen izleyiciler de fuayede KBSO görevlileri tarafından hazırlanacak seçim kutularında oy kullanarak eserleri değerlendirebilir. Esas olan seçici kurul kararının açıklanmasından sonra, görevlilerce sayımı açık olarak yapılır ve izleyicilerin seçimi de açıklanır. Ödüller ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın ödül belgeleri aynı gece KBSO’nun düzenleyeceği bir törenle kazananlara takdim edilir.

9- Seçici kurul kararları kesindir; değiştirilemez ve itiraz edilemez.

10- Ödüller
Birincilik Ödülü   10.000 TL.
İkincilik Ödülü       7.500 TL.
Üçüncülük Ödülü   5.000 TL.
Bir adet Mansiyon  2.500 TL.

Seçici Kurulca uygun görülen eserlerin, Belediye tarafından kaydı ve CD olarak basımı yapılır/yaptırılır. Eserlerin bu ilk basımı için ayrıca telif hakkı ödenmez.

11- Ödül alan eserlerin ilk seslendirme hakkı KBSO’ya aittir. Ödül kazanan eserlerin çeşitli orkestralarca konserlerde seslendirilmesinde program notlarında KBSO ismi beş yıl boyunca yer almalıdır.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması Şartnamesi’ne Ek
Eserlerin son teslim tarihi; 30 Aralık 2016’nın yılsonuna denk gelmesinden dolayı ulaşım ve ulaştırma hizmetlerinin yoğunluğu sebebiyle aksayabileceği düşünülerek 9 Ocak 2017 Pazartesi akşamı saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here