TÜSAK Yasa Taslağı

editor
39 Görüntülenme

TÜRKİYE SANAT KURUMU İLE SANATIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu kanunun amacı, görsel ve işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının (tiyatro, opera, bale, dans, halk dansları, uyarlamalar), müzik, plastik sanatlar ve geleneksel sanatların geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtılması, yaygınlaştırılması, toplumun her kesiminin sanat ürünlerinden verimli bir şekilde yararlanması, sanat aracılığıyla çağdaş ve etkin bir iletişim ortamının yaratılması için bu alanlarda kültür ve sanatımıza katkı sağlayacak nitelikteki ulusal veya uluslararası projelerin değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile Türkiye Sanat Kurumu’nun kuruluşuna, teşkilatına, görevlerine, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu kanunda geçen tanımlardan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Kurum: Türkiye Sanat Kurumu’nu,

ç) Başkan: Türkiye Sanat Kurumu Başkanını,

d) Kurul: Türkiye Sanat Kurulu’nu,

e) Genel Sekreterlik: Türkiye Sanat Kurumu Genel Sekreterliği’ni,

f) Destekleme Grup Başkanlığı: Tiyatro, opera, bale ve dans, müzik, plastik sanatlar ve geleneksel sanatlar ile bu kanun uyarınca kurulacak grup başkanlıklarını,

g) Proje Grubu: Bu kanun uyarınca destek talebiyle kuruma yapılacak proje başvurularına veya kurumca yaptırılacak sanat projelerine yönelik iş ve işlemleri yürütecek olan çalışma gruplarını,

ğ) Destek: Bu kanunun amacına uygun, doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan, geri ödemesiz nakdi yardımlar ile taşınmaz tahsisi veya sanatsal üretim ve sunum sürecini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Türkiye Sanat Kurumu ve Türkiye Sanat Kurulu

Türkiye Sanat Kurumu

MADDE 3 – (1) Sanat projelerinin değerlendirilmesi, desteklenmesi ve yaptırılması ile mevzuatın verdiği diğer görevlere yönelik faaliyette bulunmak üzere idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sanat Kurumu kurulmuştur. Türkiye Sanat Kurumu, Türkiye Sanat Kurulu başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurumun merkezi Ankara, kısa adı TÜSAK’tır.

(2) Kurum, bu kanun ve mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında yerine getirir ve kullanır. Kurum görevini yerine getirmekte bağımsızdır ve hiçbir organ, makam, mevki ve kişi kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

(3) Kurum, bu kanunda kendisine tahsis edilen mali kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde,kendi bütçesinde belirlenen esas ve usuller dahilinde serbestçe kullanır.

(4) Kurumun malları devlet malı hükmündedir, haczedilemez ve rehin edilemez. Kurum Sayıştay denetimine sahiptir.

(5) Kurumun verdiği mali destekler kamu alacağı gerekçesiyle dahi haczedilemez.

Türkiye Sanat Kurulu

MADDE 4 (1) Türkiye Sanat Kurulu, Türkiye Sanat Kurumu’nun karar organıdır. Kurul, bir başkan, diğeri ikinci başkan olmak üzere 11 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarıyla, bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya mesleğinde temayüz etmiş, devlet memuru niteliğine sahip kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 10 yıl deneyim sahibi kişiler arasından, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla atanır. Kurul üyelerinin 6’sı desteklenen sanat dallarında öğrenim görmüş, görev yapmış veya temayüz etmiş kişiler arasından seçilir. Başkan ve İkinci Başkan Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Kurul başkanı, kurulun da başkanıdır.

(2) Kurul üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Bir kişi kurul üyeliğine birden fazla defa seçilebilir. Üyeler ciddi bir hastalık veya sakatlık ile iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde, atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir eylemden mahkum olmaları halinde ise Başbakan ve onayı ile görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya herhangi bir sebeple boşalan kurul üyeliğine 1 ay içinde aynı usülle yeniden atama yapılır.

(3) Kurul, başkanın bulunmadığı durumda, ikinci başkanın çağrısı üzerine en az 7 üyenin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oy kullandığı yönde karar alınmış kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlardan sorumludur.

(4) Kurul üyelerinin mükteseplerine uygun bir kadroyla atamaları gerçekleşinceye kadar süresi dolması sebebiyle görevi sona eren üyelere almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla kurum tarafından ödemede bulunummasına son verilir. Bu kamu kurumunda çalışmayanlardan Başkan ve üyeliğe atanıp süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevleri sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların kurum tarafından ödenmesine devam olunur. Kurum tarafından bu kapsamda yapılacak ödemeler üç ayı geçemez.

(5) Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz.

(6) Bu kanun veya diğer mevzuatta belirlenenlerin yanı sıra Türkiye Sanat Kurulu’nun görev ve yetkileri;

a) Görsel ve işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının (tiyatro, opera, bale, dans, halk dansları, uyarlamalar), müzik, plastik sanatlar ve geleneksel sanat dallarında kültür ve sanatımıza katkı sağlayacak nitelikteki projelerin desteklenmesi ile desteklenen projelerin amacına uygun gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında karar vermek,

b) Bu kanun kapsamındaki sanat faaliyetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla ihtiyaç halinde veya gerekli gördüğü takdirde, opera, bale, dans, görsel işitsel diğer sahne sanatları, tiyatro, müzik vb sanatlar, plastik sanatlar ve geleneksel sanatlara yönelik olarak hizmet alımı yoluyla projeler yaptırılmasına karar vermek,

c) Tiyatro, müzik ve diğer sahne sanatları, plastik sanatlar ile geleneksel sanatlar alanlarında uluslararası düzeyde ülke tanıtımına yyönelik özel nitelikteki proje ve yapımlar ile yaşayan insan hazinelerinin ve maddi desteğe ihtiyacı olan sanatçıların doğrudan desteklenmesine karar vermek,

ç) Sanatçı adayı üstün yetenekli çocuk ve gençlere yurtiçinde ve yurtdışında eğitim desteği, üstün yetenekli sanatçılara yurtdışında ileri eğitim desteği veya enstrüman ve malzeme desteği sağlanmasına karar vermek,

d) Kurumun bütçesini, yıllık iş planı, gelir-gider kesin hesaplarını, yıllık raporunu ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporları onaylamak, gerekli gördüğü durumlarda bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına karar vermek,

e) Yıllık gerçekleşme raporu ve gelişim ile ilgili sair raporları hazırlamak ve bakanlığa sunmak, kurumun personel politikasını oluşturmak, kurumun taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularında karar vermek,

f) Uluslararası organizasyon ve teşkilatların sektöre ilişkin mevzuat ve uygulamalarını izlemek, yasal düzenleme ihtiyacı duyulması halinde gerekli hazırlıkları yaparak, bakanlığa sunmak,

g) Dava açma, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara karşı üst mercilere başvurmaktan vazgeçilmesi ile üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçilmesine karar vermek,

ğ) İhtiyaç duyulması halinde sayısı 10’u geçmemek üzere Destekleme Grup Başkanlıklarını kurmak, görev ve yetki alanlarını düzenlemek,

h) Bakanın onayıyla, gelirleri kuruma ait olmak ve kuruma tahsis edilmek üzere bu kanunla belirlenen görev ve faaliyet alanı kapsamında hizmet sunmak amacıyla iktisadi işletme ve şirket kurulmasına, işletilmesine ve kapatılmasına karar vermek,

ı) Uygun bulduğu konularda başkanlığı görevlendirmek veya yetkilendirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilatı ve Personel

Başkanlık Teşkilatı

MADDE 5 – (1) Başkanlık teşkilatı Başkan, Genel Sekreterlik ve hizmet birimlerinden oluşur.

(2) Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan, kurumun genel yönetim ve temsili ile kurulca alınan kararların yürütülmesinden sorumludur. Başkanın izin, hastalık, yurtiçi veya yurtdışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde Başkana ikinci başkan vekalet eder.

(3) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurul toplantılarının tarih ve gündemini belirlemek, toplantıları yönetmek,

b) Kurul kararlarının gereğininin yerine getirilmesini sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

c) Kurumu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,

ç) Mevzuata, stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak kurumun ilgili birimlerince hazırlanacak yıllık bütçeyi ve mali tabloları kurula sunmak,

d) Hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak, birimler arasındaki görev ve yetki sorunlarını çözmek,

e) Kurumun harcamalarını, harcama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirmek, kuruma taşınır mal ve hizmet alımı, satımı ve kiralanması konularında karar vermek,

f) Kurul kararlarına istinaden gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurmak,

g) Birimlerce hazırlanacak yıllık faaliyet raporlarını kurula sunmak,

ğ) Bakan veya kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

(4) Genel Sekreter, Başkanlık teşkilatındaki hizmet birimlerinin üst yöneticisi olup, Başkana yardımcı olmak üzere görevlerin yürütülmesinde Başkana karşı sorumludur. Genel Sekreter, hizmet birimlerinin görevlerini mevzuata uygun olarak düzenler, yürütür ve eşgüdümünü sağlar. Genel Sekretere yardımcı olmak ve izin, rapor veya görevlendirme gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda Genel Sekretere vekalet etmek üzere genel sekreter yardımcısı atanabilir.

(5) Genel Sekreterliğin görevleri;

a) Başkan ve kurula görevleri ile ilgili bilgi ve belge ile idari ve teknik destek sağlamak, araştırma ve incelemeleri yapmak,

b) Kurul toplantılarının gündeminin oluşturulması ile kurul kararlarının uygulanması ve yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak,

c) Kurumca yaptırılacak projelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Başkanlığın çalışmaları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla eş güdümü sağlamak,

d) Başkanlığın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve uluslararası etkinliklerle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Başkanlığın basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini yerine getirmek ve başkanlığın faaliyetlerini çeşitli yollarla kamuoyuna duyurmak,

f) Evrak ve arşiv hizmetlerini yerine getirmek,

g) Başkanlıkça ve mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

(6) Kurumun hizmet birimleri şunlardır:

a) Tiyatro Destekleme Grup Başkanlığı,

b) Opera, Bale, Dans Destekleme Grup Başkanlığı,

c) Müzik Destekleme Grup Başkanlığı,

ç) Geleneksel Sanatlar Destekleme Grup Başkanlığı,

d) Plastik Sanatlar Destekleme Grup Başkanlığı,

e) Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı,

f) Teknik Hizmetler Grup Başkanlığı,

g) Özel Kalem Müdürlüğü,

ğ) Hukuk Müşavirliği,

h) Strateji Geliştirme Grup Başkanlığı,

ı) Basın Müşavirliği

(7) Destekleme Grup Başkanlıklarının yetki ve sorumluluğundaki sanat alanlarıyla sınırlı olmak üzere görevleri;

a) Kuruma verilen projeleri bu kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usullere göre inceleyerek kurula sunmak üzere rapor hazırlamak,

b) Kurulca desteklenmesi uygun görülen sanat projelerinin amacına uygn şekilde gerçekleştirilmesinin takibi ile projenin sonlandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürüterek kurula sunmak,

c) Kurulun yaptırılmasına karar verdiği projelerin ihalelerine yönelik idari ve teknik şartnameleri hazırlayarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Başkanca verilecek diğer görevleri yapmaktır.

(8) Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı’nın görevleri;

a) Başkanlık personelinin her türlü özlük işlemleri, personel eğitimi ve personel hareketliliğine ait iş ve işlemleri yapmak,

b) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince varılcak hukuki mütaalaları bildirmek,

c) Bakanlıkça hizmet alım alım yoluyla temsil edilen dava usul ve esaslarını belirlemek ve bunları izlemek,

d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

(9) Teknik Hizmetleri Grup Başkanlığı’nın görevleri;

a) Kurumca alınacak destekleme kararları doğrultusunda kullanmak ve tahsis etmek üzere sanatsal üretim ve sunum sürecine yönelik her türlü dekor, kostüm vb ekipmanların üretilmesi, kullandırılması, iadesi ve tasfiyesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(10) Özel Kalem Müdürlüğü’nün görevleri;

a) Başkanın çalışma programını düzenlemek,

b) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(11) Hukuk Müşavirliği’nin görevleri;

a) Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak,

b) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurumve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütaalasını bildirmek,

c) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek,

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak,

d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin görevleri;

a) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(12) Birinci fıkrada belirtilen her türlü dava ve takip işleri ile diğer görevler Bakanlığın hukuk müşavirleri ile avukatları aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hallerde dava ve takip işleri Hazine avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinde öngörülen doğrudan temin usulü ile avukatlar veya avukatlık ortaklıkları ile yapılacak avukatlık sözleşmesi yoluyla yürütülür.

(13) Davalarda temsil yetkisi bulunan hukuk müşavirleri ve avukatların bir listesi Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listelerin birer nüshası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli yarı çerçevesinde bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çerçevesinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri, ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar, baroya kayıt ve vekaletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanır. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarıda yazılı mercilere derhal bildirilir.

(14) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin hukuk müşavirleri ve avukatlara dağıtımı hakkında, 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

(15) Strateji Geliştirme Grup Başkanlığı’nın görevleri;

a) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı kanunun 15’inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.

(Madde 6 yok… Numaralama hatası…)

Sanat Kurumu ve Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı

MADDE 7 (1) Kurum hizmetlerinin getirdiği asli ve sürekli görevler, sanat kurumu uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür.

(2) Sanat Kurumu uzman yardımcılığına atanacakların yönetmelikle belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, hukuk ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik ve istatistik bölümleri ile eğitim fakülteleri, konservatuvarlar ve Kurumca desteklenen sanat dallarında eğitim veren bölümler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları, yönetmelikle belirtilen özel yarışma sınavında başarılı olmaları ve sınavın yapıldığı ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Bu şekilde Sanat Kurumu Uzman Yardımcılığı’na atananlardan, en az 3 yıl fiilen çalışan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki performansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde sanat kurumu uzmanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütebileceği anlaşılanlar, sanat kurumu uzmanı olarak atanırlar. Sanat Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı olamayanların kurumda durumlarına kurumda durumlarına uygn başka bir göreve atamaları yapılır. Sanat kurumu uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlilik sınavlarına görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(3) Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlululukları, personelin atanma ve çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı, sayısı, nitelikleri kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Atanma, personelin statüsü ve özlük hakları

MADDE 8 – (1) Kurum personeli, bu kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir.

(2) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Türkiye Sanat Kurumu Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

(3) Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Grup Başkanı kadrolarına atanmak için hizmet süresi hariç 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen şartlar aranır.

(4) Başkanlık görev ve yetki kapsamı içinde görevlendirilecek personelin yarışma sınavlarını veya görevde yükselme ya da unvan değişikliği sınavlarını yapmaya yetkilidir. Başkanlıkça ve koordinasyon ofislerinde görevlendirilecek personelin atama, yer değiştirme, görevde yükselme ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

(5) Başkanın ve kurul üyelerinin aylık ücretleri en yüksek devlet memurunun mali hakkı kapsamında yapılan her türlü ödemeler toplamını geçmemek üzere Bakanın onayı üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenir. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi olmaz. Başkan ve kurul üyeleri 57 sayılı kanun ve diğer mevzuat uyarınca en yüksek devlet memurunun yararlanmış olduğu sosyal hak ve yardımlardan usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

(6) Kurul üyeleri ve kurum personeli görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı suçlar bakımından devlet memuru sayılırlar ve haklarında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 4483 sayılı kanun uyarınca soruşturma izinleri Başkan ve kurul üyeleri için, kurum personeli için başkan tarafından verilir.

(7) Kurul başkanlığına ve üyeliğine atananlar ile kurum personeli 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine tabidir. Sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerin tespitinde Başkan, Bakanlık Müsteşarı, kurul üyeleri, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Müdür, Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları, Başbakanlık başkanlarına denk statüde kabul edilir.

(8) Başkanlık proje gruplarında uzmanlık gerektiren nitelikli iş ve hizmetler ile proje inceleme ve değerlendirme işlemlerinde görevlendirilmek üzere yerli veya yabancı kişileri istisna akdi veya iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak istihdam edebilir. Bu şekilde istihdam edileceklerin sayısı sanat kurumu uzman ve uzman yardımcılarının toplam sayısının üyzde 30’unu geçemez. Bu kişilere verilecek ücret ise en yüksek anat kurumu uzmanı brüt maaşının iki katını geçemez. Bunların sözleşme şartları mali haklar ve istihdamına ilişkin diğer esas ve usuller kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme

Destekleme İlkeleri

MADDE 9 – (1) Kurul, projelerin değerlendirilmesi ve desteklenmesi sürecinde;

a) Tiyatro, müzik, opera, bale, dans, halk dansları, uyarlamalar, diğer görsel ve işitsel sahne sanatları, plastik sanatlar ve geleneksel sanatların geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması,

b) Sanat ürün, üretim ve faaliyetlerinden toplumun her kesiminin yararlanması yoluyla ülkemiz genelinde çağdaş, verimli ve etkin bir iletişim ortamının yaratılması,

c) Kültür ve sanat hayatımızın ve birikimimizin zenginleşmesine ve korunmasına katkı ilkeleri çerçevesinde karar verir.

Destekleme usulü

MADDE 10 – (1) Bu kanun kapsamında kullanılacak desteklerin hangi alanlarda ve hangi oranda kullanılacağı kurul tarafından belirlenir.

(2) Kuruma yapılacak destek başvurularının ön değerlendirmeleri sanat alanı gibi ilgili destekleme grup başkanlığınca en az 3, en fazla 7 kişiden oluşturulan proje gruplarınca yapılır. Proje gruplarında meslek birlikleri üyeleri akademisyenler, ilgili alanda temayüz etmiş kişiler arasından Başkan tarafından belirlenecek en az 1 üye bulunur. Proje grupları, başvuruları bu kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleyerek değerlendirme sonucunu rapora bağlar ve destekleme grup başkanlığına sunar.

(3) İlgili alan için belirlenen ödenekten hangi taleplerin veya projelerin ne oranda ve ne şekilde destekleneceğine Destekleme Grup Başkanlıklarının önerisi üzerine Kurul karar verir. Bu kararlar doğrultusunda desteklenecek projenin başvuru sahibi ile Kurum arasındaki tarafların yükümlülüklerinin belirlendiği bir sözleşme aktedilir.

(4) Nakdi destek, Kurumca doğrudan yapılan ödemeleri ifade eder.

(5) Kurulca kararlaştırılan destek miktarı, proje gruplarınca yapılan değerlendirmeye göre belirlenen proje giderlerinin yüzde 50’sini aşmaz. Ancak Kurul, sanat dalları veya projenin niteliği itibarıyla bu oranı artırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Ayrıca Kurul, yazım projeleri ile sergi kataloglarının giderlerinin tamamının desteklenmesine de karar verebilir.

(6) Destekleme grup başkanlıkları ve proje grupları ile desteklemeye ilişkin çalışma esas ve usulleri Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(7) Büyükşehir ve il belediyeleri ile il özel idareleri, değerlendirme ve karar organlarını kendi mevzuatlarına göre oluşturmak suretiyle, bu Kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan mevzuatta belirtilen esas ve usuller doğrultusunda illerindeki sanat projelerini destekleyebilirler.

Destekleme türleri

MADDE 11 – (1) Bu kanun kapsamındaki desteklerden;

a) Yazım Desteği: Opera, bale, dans, görsel – işitsel sahne sanatları, tiyatro, müzik vb alanlara yeni ve nitelikli eserler kazandırmak amacıyla yeni yazılmış eserler için yerli sanatçılara,

b) Salon, Sanat Galerisi ve Sergi Salonu Desteği: Ülkemize yeni sahneler, sanat galerileri ve sergi salonları kazandırılması amacıyla sahip oldukları veya kiraladıkları binayı bu amaçla düzenleyen ve işleten kişilerin kira, tadilat, bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma veya personel giderlerinden hizmetin devamını sağlayacak miktarının söz konusu mekanın belli bir süre kurum tarafından kullanılması veya bu kanun kapsamındaki başvuru sapihlerine kullandırılması karşılığında,

c) Sahneleme ve Sergileme Desteği: Opera, bale, dans, halk dansları, görsel – işitsel sahne sanatları, tiyatro, müzik vb etkinliklerin sahnelenmesi ile plastik sanatlar ve geleneksel sanatların sergilenmesine ilişkin giderler için,

d) Geleneksel Türk Tiyatrosu Desteği: Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun yaşatılması, yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler için,

e) Geliştirme Desteği: Opera, bale, dans, halk dansları, görsel-işitsel sahne sanatları, tiyatro, müzik, plastik sanatlar ve geleneksel sanatların geliştirilmesi, güçlendirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile sanatçıların yetiştirilmesi amacına yönelik, ticari amaç gütmeyen eğitim, araştırma ve yayın projeleri için doğrudan geri ödemesiz olarak yapılır.

(2) Kurum: Projeleri, başvurular doğrultusunda salon veya sahne tahsis etmek, sanatsal üretim ve sunum sürecine yönelik dekor, kostüm ve her türlü teknik ekipman sistemleri sağlamak suretiyle de destekleyebilir.

Desteğin geri alınması

MADDE 12 – (1) Bu kanun kapsamında yapılmış olan destekler başvuruda belirtilen işler veya amaçlar doğrultusunda kullanılmadığının tespit edilmesi veya kurula karşı protokolde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümlerine göre tahsil edilir ve tahsil edilen tutarlar 1 ay içinde kurul hesaplarına aktarılır. Hakkında geri alma işlemi doğmasına sebebiyet veren başvuru sahibi, kişi veya kuruluş, bu kanun kapsamındaki desteklerden, kurulun desteği geri alınmasına yönelik kararından itibaren, 3 yıl süreyle yararlandırılmaz.

(2) Proje sahibince haklı bir nedenle projenin uygulanması imkanının ortadan kalkması veya projenin uygulanmasının devamının veya kısmen iade edilmesi talebinin Kurulca uygun görülmesi halinde söz konusu tutarın Kuruma iadesinde yürürlükteki en düşük yasal faiz uygulanır.

(3) Bu madde kapsamında destek sağlanan projeler, bu kanun hükümlerine ve destek sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklere uygun olarak gerçekleşebilir.

(4) Bütçe imkanları da dikkate alınarak desteklenmesi kararlaştırılan projelere ilişkin destek sözleşmeleri, kararların kurul tarafından onaylandığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde taraflarca imzalanır. Aksi takdirde söz konusu destek kurum tarafından kullandırılmaz.

(5) Desteği alan, yükümlülüklerini yerine getirmeden aynı destek türünden faydalanamaz. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde aynı tür destekten tekrar faydalanabilir.

(6) Bu maddelerin uygulanması ile verilen desteklerin izlenmesi ve takibine ilişkin usul ve esaslar destek miktarlarının sınırları çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Özel nitelikli destekler ve proje yapılandırılması

MADDE 13 – (1) Kurum, tiyatro, müzik ve diğer sahne sanatları, plastik sanatlar ile geleneksel sanatlar alanlarında, ülke tanıtımına yönelik görsel ve işitsel eserler de dahil olmak üzere özel nitelikteki her tür ulusal ve uluslararası proje ve yapımları destekleyebilir ya da doğrudan yapılmasını sağlayabilir.

(2) Kurum, sanatçı adayı üstün yetenekli çocuk ve gençlere yurtiçinde ve yurtdışında eğitim desteği, üstün yetenekli sanatçılara yurtdışında ileri eğitim desteği, bu kişilere ihtiyaç halinde enstrüman ve malzeme desteği sağlayabilir. Başvuruların değerlendirilmesinde ilk ve ortaöğretim düzeyindeki kişiler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nın lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde olanlar için de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın görüşü alınır.

(3) Kurum, bu kanun kapsamındaki sanat faaliyetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla ihtiyaç halinde veya gerekli gördüğü takdirde opera, bale, dans görsel işitsel sahne sanatları, tiyatro, müzik ve benzeri sanatlar, plastik sanatlar ve geleneksel sanatlara yönelik olarak hizmet alımı yoluyla projeler ve işler yaptırabilir.

(4) Kurum talep üzerine bakmaya mecbur olduğu aile bireylerini veya kendisini geçindirmeye yetecek geliri bulunmayan, telife konu fikir ve sanat eseri üretenleri bütçe imkanları dahilinde destekleyebilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Giderler ve kullanımı

MADDE 14 – (1) Kurumun gelirleri;

a) Genel bütçeden aktarılacak Hazine yardımı,

b) Başbakan tarafından ihtiyaca binaen diğer kaynaklardan yapılacak transferler,

c) Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen bilet satışlarında, satılan toplam bilet sayısından elde edilen gelirlerden KDV kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar üzerinden ayrılan tutarlar,

ç) Geri ödemeler ve almalar,

d) Her türlü yapım ve yayın gelirleri,

e) Kurum gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

f) Ayni ve nakdi bağış ve yardımlar,

g) Bu kanun kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerden alınacak ücretler,

ğ) Diğer gelirlerden oluşur.

(2) Kurum faaliyetleri için kullanılacak gelirlerden kurulca belirlenen ve Bakan tarafından onaylanan kısımlar kurum bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılır. Bu hesaplardan yapılan harcamalar 5018 sayılı kanun ve 4734 ayılı kanun hükümlerine tabi değildir. Ayrılan tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi e alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Kurulun teklifi, Bakanın önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

(3) Kurum gelirlerinden kullanılmayan tutarlar hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın Kurum bütçesine aktarılır. Kurum yıllara göre sözleşme yapmaya yetkilidir.

Hükümler

MADDE 15 – (1) 2002 tarih ve 4334 sayılı Kamu İhale Kurumu’nun 3. maddesine aşağıdaki (a) bendi eklenmiştir.

a) Türkiye Sanat Kurumu’nca tiyatro, müzik, opera, bale, dans, halk dansları, görsel-işitsel sanatlar, plastik sanatlar ile geleneksel sanatlara yönelik sanatın desteklenmesinde mal ve hizmet alımları,

(2) 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir:

Ek Geçici Madde 16 A: Bu kanunun ek geçici 12, 13, 14, 15 ve 16’ıncı maddelerine göre çalışmakta olan sanatkar memurlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olan ve bu tarihten itibaren 4 ay içinde emekli başvurusunda bulunanlara, emekli ikramiyesi bu maddenin yayımı itibarıyla yaş haddinden emekliliğine;

a) En fazla 3 yıl kalmış olanlara yüzde 40,

b) 3 yıldan çok ve 6 yıl dahil, 6 yıldan az kalmış olanlara yüzde 50,

c) 6 yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 60 oranında fazla ödenir.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren emekli aylığı bağlanmasına hak kazanacaklar da hak kazandıkları tarihi takiben bir ay içerisinde, emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde bu madde hükümlerinden yararlandırılır.

Bu maddenin yayımı tarihinde Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerinde istihdam edilmekte olan sanatkar memur unvanlı sözleşmeli personel, pozisyonları ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiş sayılır. Bu personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda aynı unvanlı çalışmakta olan personel, halen görev yapmakta oldukları ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde görevlendirilmiş sayılır. Farklı bir il Kültür ve Turizm Müdürlüğü emrinde görevlendirme isteyenlerin talepleri, ilgili mevzuat uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sonuçlandırılır. Bu sözleşmeli pozisyonlar herhangi bir nedenle boşalması durumunda iptal edilmiş sayılır. Bu pozisyonlar herhangi bir sebeple boşalana kadar yıllık vize ve sözleşme yenileme işlemlerinden muaf olup, her takvim yılı başında vize edilmiş ve sözleşme yenilenmiş kabul edilir. Bu personele bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla aldıkları son aylık sözleşme ücretlerinin 4 ikramiye ve 2 teşvik ikramiyesi hariç kısmı aylık olarak ödenmeye devam olunur. Bu personel devlet memurlarına yapılan ücret artışı ve zamlardan aynı oranda yararlandırılır. Bu personel izin almak kaydıyla sanatsal faaliyetlerde çalışabilir. Bu personel sanat grubu, koro, topluluk, orkestra gibi oluşumlar kurarak Türkiye Sanat Kurumu’na sunmak üzere projeler hazırlayabilir.

(3) 10.06.1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kanunu ile 14.07.1970 tarih ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kuanun yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Büyükşehir ve il belediyeleri bütçelerinde bir önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki payından az olmamak kaydıyla sanat faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılmak üzere ödenek ayırmak zorundadır.”

(5) 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 44. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“İl özel idareleri bütçelerinde bir önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki payından az olmamak kaydıyla sanat faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılmak üzere ödenek ayırmak zorundadır.”

(6) 02.09.1983 tarihli 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki Geçici 4. madde eklenmiştir:

Geçici Madde 4 – Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda veya bağlı kuruluşları olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde halen çalışmakta olan sanatkar memurlardan konservatuvar mezunu olan ve en az 15 yıl görev yapmış olanlar, bu maddenin yayımı tarihinden 6 içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvurmaları halinde güzel sanatlar fakültelerine, konservatuvarların ilgili bölümlerine öğretim görevlisi olarak atanabilirler. Bu maddenin uygulanmasına yönelik işlemler Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nca yürütülür.

(7) 31.12. 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin 7. bendine aşağıdaki (k) alt bendi eklenmiştir:

k) “Türkiye Sanat Kurumu’na yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımlara.”

(8) 13.06.2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Türkiye Sanat Kurumuna yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı.”

(9) 5602 sayılı “Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Paylaşım Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

“(2) Yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Türkiye Sanat Kurumu, Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek konur; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yıllık bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınır.”

Geçici Madde 1 – (1) Kurumun uygun görmesi halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli personelden, bu kanunun 7. maddesinde sayılan yükseköğretim kurumlarından mezun olup mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonucu uzman kadrolarına atanmış olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde başvurmak kaydıyla, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle sanat kurumu uzmanı olarak atanabilir. Ancak, bu şekilde atancak kadro sayısı sanat kurumu uzmanı kadro sayısının yüzde 20’sini geçemez.

(2) Bakanlık ile bağlı kuruluşları olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 12, 13, 14, 15 ve 16. maddelerine göre istihdam edilen sanatkar memuran 30 yaşını geçmemiş olanlar 3 ay içerisinde başvurmaları halinde başvurmaları halinde kurumca yapılacak mesleki bilgiyi içeren sınavda başarılı olmaları kaydıyla sanat kurumu uzman yardımcısı kadrolarına atanabilir. Ancak bu şekilde atanacakların sayısı, sanat kurumu uzman yardımcısı kadro sayısının yüzde 20’sini geçemez.

Geçici Madde 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve şube müdürü kadrolarında bulunanların görevi, bu maddenin yayımı tarihinde sonar erer. Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı kadrolarında bulunanlar bu kanuna eklenen (I) sayılı cetvel ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, şube müdürü kadrosunda bulunanlar şahsa balğı şube müdürü kadrosuna hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu kadrolar herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler, yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye ile diğer her türlü mali hakları toplamının net tutarının, atanmış sayıldıkları yeni kadroları için öngörülen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye ile diğer her türlü mali hakları toplamının net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar atanmış sayıldıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Devle Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne ait kadrolarda bulunanlardan, birinci fıkrada sayılanlar ve sanatçı kadrosunda bulunanlar hariç, kadro ve görev unvanı değişmeyenlerden 2 ay içinde kuruma başvurmaları halinde, naklen geçiş talepleri kurumca kabul edilenler kuruma, diğerleri ise Kültür ve Turizm Baanlığı’na hiçbir işleme gerek kalmaksızın kadroları ile atanmış sayılırlar.

(1) SAYILI CETVEL

KURUMU: TÜRKİYE SANAT KURUMU

İHDAS EDİLEN KADROLAR

Sınıfı                                     Unvanı                                 Kadro Derecesi                                 Kadro Adedi

GİH                                                      Genel Sekreter                                   1                                                                            1

GİH                                                      Genel Sekreter Yard.                       1                                                                            1

GİH                                                      I. Hukuk Müşaviri                            1                                                                            1

GİH                                                      Başkanlık Müşaviri                         1                                                                            10

GİH                                                      Grup Başkanı                                    1                                                                            12

GİH                                                      Hukuk Müşaviri                                               1                                                                            1

AH                                                        Avukat                                                 1                                                                            1

AH                                                        Avukat                                                 3                                                                            1

……………………………….

AH                                                        Avukat                                                 5

GİH                                                      Basın Halk.İliş.Müş.                         1

GİH                                                      Özel Kalem Müdürü                        1

GİH                                                      Sanat Kurumu Uzmanı    1

GİH                                                      Sanat Kurumu Uzmanı    2

GİH                                                      Sanat Kurumu Uzmanı    3

GİH                                                      Sanat Kurumu Uzmanı    4

GİH                                                      Sanat Kurumu Uzmanı    5

GİH                                                      Sanat Kurumu Uzmanı    6

GİH                                                      Sanat Kurumu Uzmanı    7

GİH                                                      Sanat Kurumu Uzm. Yrd.               8

GİH                                                      Sanat Kurumu Uzm. Yrd.               9

GİH                                                      Mütercim – Tercüman      5

GİH                                                      Programcı                                                          1

GİH                                                      Programcı                                                          5

GİH                                                      Çözümleyici                                       2

GİH                                                      Çözümleyici                                       4

GİH                                                      Veri Hazırlama ve Kont. İş.           3

GİH                                                      Veri Hazırlama ve Kont.İş.                            4

GİH                                                      Veri Hazırlama ve Kont.İş.                            1

GİH                                                      Veri Hazırlama ve Kont.İş.                            1

GİH                                                      Veri Hazırlama ve Kont.İş.                            1

GİH                                                      Veri Hazırlama ve Kont.İş.                            5

GİH                                                      Veri Hazırlama ve Kont.İş.                            6

GİH                                                      Veri Hazırlama ve Kont.İş.                            7

GİH                                                      Veri Hazırlama ve Kont.İş.                            8

GİH                                                      Veri Hazırlama ve Kont.İş.                            9

YIP                                                       Kütüphaneci                                       4

GİH                                                      Sekreter                                                              5

GİH                                                      Sekreter                                                              10

GİH                                                      Teknisyen                                                           4

GİH                                                      Tekniker                                                             4

GİH                                                      Koruma ve Güvenlik Gör.              10

GİH                                                      Şoför                                                    10

YIP                                                       Hizmetli                                                              5

 

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren sanat devletin himayesi altına alınmış ve kültür politikalarında “itici güç” olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda kurulan sanat kurumları (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü) aracılığıyla sanatsal faliyetler topluma sunulmuştur.

Bu çerçeveden bakıldığında ülkemizde kültürel ve sanatsal etkinlikler ağırlıkla devlet eliyle gerçekleştirilmektedir. Ancak zamanla bunun yeterli olmadığı görülmüş ve kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi ihtiyacı doğmuştur. Örnek vermek gerekirse Sinema Genel Müdürlüğü’nce her yıl sinema sektörüne maddi destek verilmektedir. Yine aynı şekilde özel tiyatrolara da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinden her sene kaynak aktarılmaktadır. Bu destekler maddi tutarlarının çok üstünde sanatsal faaliyetlerin üretilmesine ve topluma sunulmasına vesile olmaktadır. Aynı zamanda ülkemizdeki sanatsal faaliyetler gelişip güçlenmektedir. Bu da farklı destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması sonucunu doğurmaktadır.

Anayasamızın “Sanatın ve Sanatçının Korunması” başlıklı 64. maddesi “Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır” hükmünü içermektedir.

Bugün gelinen noktada; ülkemiz yoğun kültür ve sanat faaliyetlerine giderek daha çok ihtiyaç duymakta, bunun yanı sıra sanatsal faaliyet türleri çeşitlenmekte, buna bağlı olarak da farklılaşmaktadır. Ayrıca bu faaliyetler sadece kamu kurumları eliyle bağlı kurumların dışında da üretilmekte, kültürel sektörde çalışmak isteyen  kişilerin ve faaliyette bulunmak isteyen girişimcilerin sayısı da giderek artmaktadır.

Bu alanda faaliyette bulunanların karşılaştıkları en önemli sorun kuşkusuz maddi ihtiyaçların karşılanması ve daha geniş kitlelere ulaşmaktır. Çünkü toplumun kültür seviyesinin yükselmesine etki eden sanat faaliyetleri çok büyük emek, zahmet, altyapı ve donanım gerektirmesine karşın ekonomik getirisi çok az olan alanlardır.

Bu bağlamda sahne sanatları, müzik, plastik sanatlar ve geleneksel sanatların geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtılması, toplumun her kesiminin sanat ürünlerinden verimli bir şekilde yararlanması, çağdaş ve etkin bir kültürel ve sanatsal iletişim ortamının yaratılmasına yönelik olarak kültür ve sanatımıza hizmet edebilecek nitelikteki projeler ile kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesini sağlayacak bir mekanizma kurulması ertelenemez bir ihtiyaçtır.

Yukarıda açıklanan amaçlar çerçevesinde dünyada da benzer uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin İngiltere’de 1940 yılında kurulmuş olan İngiliz Sanat Konseyi, İtalya’da Kültürel Faaliyetler Bakanlığı kurulduğu 1976’dan bu yana, Avusturalya Sanat Konseyi de 1975 yılından beri sanatı, sanatsal faaliyetleri ve sanat kurumlarını çeşitli mekanizmalarla mali açıdan desteklemektedir.

Bu kanunda öngörülen uygulama ile kültür ve sanatsal faaliyeyetlerin sektörleşmesi sağlanabilecek, kuralları daha belirli bir kültür ekonomisinin, bir kültür endüstrisinin oluşmasına destek verilecektir. Ayrıca kültür hayatı canlanacak, sanatsal faaliyetler artacaktır. Bununla birlikte devlet bünyesindeki sanat kurumlarının faaliyetleriyle sınırlı kalan sanat üretimi yaygınlaşacak, yerel toplulukların da desteklenmesi suretiyle bu faaliyetler çeşitlenecek ve artacaktır. Bu kapsamda üniversite gençliğinin kültür ve sanat üretimleri de desteklenebilecektir. Bu sayede öğrenciler hem daha kolaylıkla kültürel faaliyetlere erişebileceklerdir.

Diğer yandan sanat alanında üstün yetenekli çocuk ve gençlerin hak ettikleri eğitimi alabilmeleri, ihtiyaç duydukları maddi destek, araç ve gereci edinebilmeleri de bu kanunun yasalaşması ile mümkün olabilecektir. Bu sayede kaydedilecek kültürel ve sanatsal ilerleme, üretilen eserlerin kalitesi ve tercih edildiğine de yansıyarak sanatçılarımızın nitelikli etkinliklere katılımını artıracak ve ülkemizin yurtdışında tanıtımına da katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, bu kanunun yasalaşmasıyla sanat ve sanatçının en iyi şekilde teşvik edilmesi, oluşturulacak mekanizmalar sayesinde etkin bir şekilde desteklenmesi, toplumun sanat ve kültür üretimlerine kolaylıkla erişebilmesi, geleneksel Türk sanatının yaşatılması, kültürel ve sanatsal üretimin çoğalması ve çeşitlenmesi, ülkemiz kültür ve sanatının dünyaya tanıtılması amaçlanmaktadır.

 

Benzer Yazılar

Bu web sitesi size daha iyi bir performans sunmak için cookie kullanmaktadır. kabul edin Devamını Oku